Prodi

STRUKTUR PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

PERIODE 2015-2019

Jurusan

Ketua Jurusan Dr. H. Usep Saepuloh, M.Ag
Sekretaris Jurusan H. Burhanuddin H., S.Ag., M.H

 Staff Jurusan

Amin Al Husaeni, M.Ag.